+998(71) 120-80-00
Bizning forum Fuqarolar murojaati Internet banking
Русский English Ўзбекча

Bank strukturasi


 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши. Акциядорларнинг умумий йиғилиши Банкнинг олий Бошқарув органи ҳисобланади. Ҳар бир молиявий йил якунлангандан кейин кўпи билан олти ой ичида акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши (“Акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши”) ўтказилади.

Саноқ комиссияси. Овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун Банк Кенгаши томонидан Саноқ комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади.

Саноқ комиссияси акциядорлар умумий йиғилишида кворум бор ёки йўқлигини аниқлайди, акциядорлар (уларнинг вакиллари) умумий йиғилишда овоз бериш ҳуқуқларини амалга ошириши муносабати билан юзага келадиган масалалар хусусида тушунтиришлар беради, овозга қўйиладиган масалалар бўйича овоз бериш тартибини тушунтиради, овоз беришнинг белгиланган тартиби ва акциядорларнинг овоз беришда иштирок этиш ҳуқуқлари бажарилишини таъминлайди, овозларни санаб чиқади ва овоз бериш якунини чиқаради, овоз бериш якунлари тўғрисида баённома тузади, овоз бериш бюллетенларини архивга топширади. Акциядорларнинг умумий йиғилиши Саноқ комиссиясининг аъзоларини Банк Кенгаши киритган таклифга кўра тасдиқлайди. Саноқ комиссияси таркиби камида уч кишидан иборат бўлиши керак. Саноқ комиссияси таркибига Банк Кенгашининг аъзолари, тафтиш комиссиясининг аъзолари, Банк Бошқаруви Раиси ва аъзолари киритилиши мумкин эмас.

Банк Кенгаши. Банк Кенгаши («Банк Кенгаши») Банк фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади.  Амалдаги Қонунчилик ва Банк устави билан акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан мустасно. Банк Кенгаши банк фаолияти соҳасида малака ва тажрибага эга бўлган беш (5) аъзодан («Банк Кенгаши аъзолари») ташкил топади. Банк оддий акцияларининг жами бўлиб камида бир (1) фоизига эга бўлган ҳар қандай акциядор(лар) акциядорлар йиллик умумий йиғилишининг кун тартибига киритиш учун Банк Кенгашига аъзоликка номзодлар кўрсатиш ҳуқуқига, бундай номзод кўрсатиш молиявий йил якунлангандан сўнг ўттиз (30) кундан кечикмасдан амалга оширилган ҳолда, эга бўлади. Банк Кенгашининг аъзолари акциядорлар умумий йиғилиши томонидан бир (1) йилга сайланади. Бошқарув аъзоси Банк Кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.

Тафтиш комиссияси. Банкнинг молиявий-хўжалик фаолиятини назорат қилиш мақсадида, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши томонидан 1 (бир) йил муддатга тафтиш комиссиясининг аъзолари сайланади. Банкнинг тафтиш комиссияси 3 (уч) кишидан иборат бўлиб, айни бир шахс  Банк тафтиш комиссияси таркибига кетма-кет уч мартадан ортиқ сайланиши мумкин эмас.

Банк тафтиш комиссиясининг аъзолари бир вақтнинг ўзида Банк кенгашининг аъзоси бўлиши, шунингдек Банкда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаши мумкин эмас.

Бошқарув. Банкнинг кундалик фаолиятига банкнинг коллегиал ижро органи («Бошқарув») раҳбарлик қилади. Бошқарув таркиби беш аъзодан ташкил топган бўлиб, унга Бошқарув Раиси («Бошқарув Раиси») ва Бошқарув аъзолари («Бошқарув и аъзолари») киради. Бошқарув Раиси Бошқарув раҳбари ҳисобланади. Бошқарув қарорлари Бошқарув мажлисида иштирок этган Бошарув аъзоларининг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Бирор масала юзасидан овозларнинг сони  тенг бўлса Бошқарув Раиси ҳал қилиш овозига эга бўлади ва ва унинг хал қилиш овози билан қабул қилинган қарор устуворлик қилади. Банк Бошқаруви мажлисида Бошқарув Раиси ва Бошқарувга сайланган аъзоларнинг ярмидан кўпи иштирок этса, Мажлисда кворум ташкил бўлган деб ҳисобланади. Бундан ташқари Бошқарув мажлисида Банк Бошқарув Раиси томонидан тайинланадиган, 10 (ўн) кишидан ортиқ бўлмаган доимий кузатувчилар қатнашади.

 

1. Активлар ва пассивлар қўмитаси (ALCO) таркибига бошкарув аъзолари, хатарларни бошкариш бошкармаси бошлиги ва бошка тегишли бошкармалар бошликлари бошликлари киради ва ойда бир марта Банк фаолияти натижаларини, молиявий ахволини мухокама килиш учун йигилади. 

2. Хатарларни бошкариш қўмитаси Кузатув кенгаши томонидан ташкил этилган булиб, унга Кузатув кенгаши аъзолари киради ва хар чоракда хатарларни бошкариш бошкармаси фаолиятини куриб чикиш учун комитет йигилиш утказади. Чораклик хисобот асосида қўмитасига хисобот беради. 

3.  Кредит қўмитаси – банкнинг доимий равишда фаолият курсатадиган,  кредитор учун кредит шартларини тасдикловчи ва унга кредит бериш ёки бермаслик буйича якуний карор чикариш учун масъул жамоавий органи. 

4.  Ликвидликни бошкариш қўмитаси киска муддатли фонд активлари ва банкнинг жорий ликвидлик вазиятини урганиб чикади ва тахлил килади.  

5.  Ходимлар билан ишлаш қўмитаси доимий асосда тузилган комиссия булиб, Банк бошкарувининг кадрлар сиёсати ва амалиёти буйича иш фаолиятини амалга оширишга кумаклашади.   

6.  Таъминот қўмитасининг асосий вазифаси банк учун керакли булган товар ва хизматларни сотиб олишда Банк учун иктисодий жихатдан кулай ва ракобатбардор булишини урганиб тахлил килиш. Таъминот қўмитаси шунингдек узаро фойдага эга булган бошка бошка товарларни сотиб олиш билан боглик тадбирларда иштирок этиши мумкин. 

7. Аудиторлик Қўмитаси. Банк Кенгаши тегишли ички назорат тизимини ташкил этиш ва қўллаб-қувватлаш мақсадида Аудиторлик қўмитасини тузади ва ушбу қўмита таркибига фақатгина банк Кенгаши аъзолари киритилади.

Аудиторлик қўмитасининг асосий вазифалари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

 • ҳар бир ички аудит текширувлари бўйича тақдим этиладиган Аудит хизмати ҳисоботларини ўрганиш;
 • ички аудит бўйича чораклик ҳисоботларни ўрганиш ва уларни банк Кенгашига тақдим этиш;
 • ташқи аудиторлар учун техник вазифаларни ишлаб чиқишда банк Кенгашига амалий ёрдам бериш;
 • ташқи аудитор таклифларини баҳолашни ўтказишда банк Кенгашига амалий ёрдам бериш, ташқи аудиторни танлашда банк Кенгашига тавсиялар тайёрлаш;
 • Ички аудит хизмати ва ташқи аудиторларнинг тавсияларини бажариш жараёнини бошқариш бўйича ишларни банк Бошқаруви раиси билан мувофиқлаштириш;
 • ташқи аудиторлар ҳисоботлари, жумладан раҳбариятга йўлланган хатни кўриб чиқиш ва уларни банк Кенгашига тақдим этиш;
 • ташқи ва ички аудиторлик текшируви жараёнида аниқланган муаммо ва камчиликларни бартараф этиш, шунингдек аудиторлар берган тавсияларнинг банк Бошқаруви томонидан бажарилиши устидан назорат қилиш;
 • Аудит хизмати фаолияти мустақиллигини таъминлаш ва унинг фаолиятига, шунингдек текширувлар таркиби ва ҳажмига Бошқарув аъзолари ва банк бўлимларининг бошқа раҳбарлари аралашишига йўл қўймаслик.

 

 

 

 

 

 

×
 • Rang sxemasi
 • KontrastliA
 • Oddiy holatA
×
 • Shrift o`lchami
 • Katta o`lchamA
 • O`rta o`lchamA